ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/UBND-XD
V/v phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình
Kon Tum, ngày 26 tháng 02 năm 2007

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã;
- Các Sở, Ban, ngành.

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 11 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND các huyện, thị xã về phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình; ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số
87/CV-SKHĐT ngày 17/01/2007 và ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 08/BC-SXD ngày 30/01/2007;
UBND tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau:
1. Phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương (không phân biệt nguồn vốn của tỉnh hoặc của huyện, thị xã) có mức đầu tư không lớn hơn 03 tỷ đồng.
2. Việc thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nêu trên thực hiện theo khoản 5 điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.
UBND tỉnh báo để các cơ quan đơn vị biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chuyên viên: XD,TH, NC, VX, CN;
- Lưu: VT, XD
TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Hà Ban