BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: thuế GTGT hàng tái xuất trả chủ hàng nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1834/HQHCM-TXNK ngày 20/6/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 13689/BTC-TCHQ ngày 12/10/2011 của Bộ Tài chính và quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường