VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3542/VPCP-QHQT
V/v chuẩn bị chuyến thăm Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu Tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Để chuẩn bị chuyến thăm chính thức các nước: Phần Lan, ĐanMạch và Thụy Điển của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng dự kiến từngày 9 đến ngày 17 tháng 6 năm 2008, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học vàCông nghệ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủtục phê duyệt các Hiệp định, Thỏa thuận có thể ký kết với phía Đan Mạch và ThụyĐiển nhân chuyến thăm.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trìnhThủ tướng Chính phủ ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoặc Lãnh đạo Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, thành viên chính thức tham gia đoàn tháp tùng Phó Thủ tướng Thườngtrực Nguyễn Sinh Hùng, ký Hiệp định, Thỏa thuận có thể ký với phía Đan Mạch vàThụy Điển nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN,PCN Văn Trọng Lý, Các vụ: TH,TTĐT
- Lưu: VT, QHQT (3).15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc