BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Trả lời công văn số 57/KTTL ngày 11/8/2015 của Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai vềviệc chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CPngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luậtlao động về tiền lương và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của BộLao động - Thương binh và Xã hội thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndo Nhà nước làm chủ sở hữu có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, phụcấp lương làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghitrong hợp đồng lao động, trả lương cho người lao động và đóng hưởng bảo hiểm xãhội đối với người lao động.

2. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thìThông tư này hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định,phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhànước để đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch. Theo đó, hệ số lương, mức lương,phụ cấp lương quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH nêutrên làm cơ sở xác định quỹ tiền lương đầu vào của sản phẩm, dịch vụ công ích.Quỹ tiền lương thực hiện xác định tương ứng với khối lượng, chất lượng sảnphẩm, dịch vụ công ích đã hoàn thành. Trả lương cho người lao động gắn với kếtquả thực hiện công việc và theo quy chế trả lương của công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Laibiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh