VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3544/VPCP-QHQT
V/v tham gia Chương trình Thủy sản Mê Công giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thủy sản;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 3393/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm 2007) về việc tham giaChương trình Thủy sản Mê Công giai đoạn 2, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

Đồng ý Bộ Thủy sản làm cơ quanđầu mối của Việt Nam tham gia thực hiện các nội dung Chương trình Thủy sản MêCông giai đoạn 2 do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Việt Nam và các nước trongkhu vực (Campuchia, Lào, và Thái Lan) trong khuôn khổ Hiệp định đã được ký kếtgiữa Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Chính phủ Đan Mạch vào ngày 01 tháng 12 năm2005.

Bộ Thủy sản và các địa phương bốtrí vốn đối ứng cho các hoạt động của Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Tàichính tại văn bản số 5860/BTC-HCSN ngày 04 tháng 5 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc