VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/VPCP-TH
V/v đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ đãban hành Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 ban hành Quy chếlàm việc của Chính phủ. Sau hơn 3 năm thực hiện, Quy chế làm việc của Chính phủđã góp phần đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hànhcủa Chính phủ và cả hệ thống hành chính.

Thực hiệnChương trình công tác của Chính phủ năm 2011, để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Quychế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có ý kiến đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việccủa Chính phủ như sau:

- Nêu rõ nhữngquy định đã được thực hiện tốt, những quy định chưa thực hiện được trong Quychế làm việc; những vướng mắc, bất cập, không phù hợp trong quá trình thực hiệnvà nguyên nhân cụ thể.

- Kiến nghịnhững định hướng cần đổi mới lề lối, cách thức làm việc; đề xuất cụ thể nhữngnội dung, vấn đề, quy trình cần tiếp tục được thực hiện hoặc cần thiết phải cảitiến, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ và quan hệ phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương.

Đề nghị các Bộ,cơ quan gửi ý kiến đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2011 đểtổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc