BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------------------
Số: 3545/BTTTT-CNTT
V/v: nhập khẩu máy tính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Litek
Phúc đáp Công văn số 195/LK ngày 13/10/2010 của Quý Công ty về việc nhập khẩu máy tính và giải đáp thắc mắc của Quý Công ty đối với Thông tư 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:
1. Theo điểm e khoản 3 Điều 4 của Thông tư 43/2009/TT-BTTTT , sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làm mới (bao gồm cả máy tính xách tay) có xác nhận và tem nhãn thể hiện việc đó trên sản phẩm chỉ được phép nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuộc dự án cụ thể, khi thực hiện dự án mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hoặc phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, không được dùng vào các mục đích khác như thương mại, làm quà biếu, tặng cho, …
2. Theo Mục Ghi chú của Thông tư 43/2009/TT-BTTTT, máy tính xách tay nếu có thời hạn không quá 3 năm kể từ ngày sản xuất đến ngày mở tờ khai hải quan được phép nhập khẩu. Việc xác định sản phẩm máy tính xách tay có thể căn cứ vào các thông tin như: thông số kỹ thuật; số hiệu của sản phẩm (s/n-serial number, part number, …); catalouge hoặc có thể tìm hiểu trên Website của nhà sản xuất đối với sản phẩm đó. Doanh nghiệp trước khi nhập khẩu cần cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm nhập khẩu cho các cơ quan Quản lý nhà nước, cơ quan Hải quan xem xét, quyết định.
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TC HQVN (để phối hợp);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Tô Thị Thu Hương