BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3545/TC/CST
V/v miễn thuế TNDN đối với sản phẩm chế thử là ôtô, phụ tùng linh kiện ôtô

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3545 TC/CST NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC MIỄN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ THỬ LÀ ÔTÔ, PHỤ TÙNG LINH KIỆN ÔTÔ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có sản phẩm chế thử là ôtô, phụ tùng linh kiện ôtô như sau:

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, sản xuất kinh kiện, phụ tùng ôtô (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) có chế thử sản phẩm là ôtô, động cơ ôtô, hộp số, cụm truyền động được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ sản phẩm chế thử trong thời gian một năm, kể từ khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường. Sản phẩm chế thử được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Công nghiệp thẩm định, phê duyệt về công nghệ sản xuất, số lượng và chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp là đối tượng được miễn thuế theo hướng dẫn tại Công văn này phải đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô do Bộ Công nghiệp ban hành theo quy định tại Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; đã đăng ký và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai; hạch toán riêng được thu nhập từ sản phẩm chế thử.

Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn cho sản phẩm chế thử và thực hiện quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Mục IV, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Hướng dẫn này được thực hiện từ năm tài chính 2005. Bộ Tài chính thông báo để các Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã Ký)