UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3547/UBND-TC
V/v tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài chính; Sở Y tế;
- Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 12139/BCT-QLCT ngày 26/11/2015 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn;

Để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng,

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:

1. Việc bán hàng đa cấp, tiếp thị bán các loại sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao trách nhiệm

2.1 Sở Công Thương:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa; kiểm tra, rà soát và điều chỉnh kịp thời các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp. Thực hiện công bố công khai điều kiện, thời gian, trình tự và thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

2.2 Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng Công an trên địa bàn phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân thương nhân có hoạt động bán hàng đa cấp tuân thủ các quy định của pháp luật; tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, thương nhân trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong việc tổ chức, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.4 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để ngăn chặn các hiện tượng, hình thức trục lợi, làm trái các quy định của pháp luật và vận động nhiều người dân tham gia; chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại điểm 1 nêu trên.

2.5 Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

- Thường xuyên đưa các thông tin có định hướng, đúng pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

- Có kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để nhân dân được biết; không để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu thông tin để bán hàng trục lợi, lôi kéo, dụ dỗ nhân dân tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp bất hợp pháp.

Yêu cầu các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị lập văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:- Như kính gửi: Thực hiện;- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);- Các PCT UBND tỉnh;- CVP, các phó CVP UBND tỉnh;- Sở Thông tin và Truyền thông;- Báo TQ; Đài Phát thanh TH tỉnh;- CV: TC, TH;- Lưu VT (Hoa TC 30.)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực