BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------
V/v: vướng mắc phân loại hoàn thuế chưa có chứng từ thanh toán.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 993/HQAG-NV ngày 26/6/2012 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc phân loại hồ sơ hoàn thuế chưa có chứng từ thanh toán. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại tiết d1 điểm d khoản 6 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: đối với bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến hạn thanh toán trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ xin nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế cho đúng hạn theo quy định và chưa đề nghị xét hoàn thuế cho đến khi xuất trình được chứng từ thanh toán thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng, doanh nghiệp xuất trình được chứng từ thanh toán và có công văn đề nghị hoàn thuế thì cơ quan hải quan mới phân loại hồ sơ thanh khoản, xét hoàn thuế; nếu hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường