ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3549/UBND-TH
V/v: Giảm họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thành viên UBND Thành phố;
- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc.

Đểtập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trịnăm 2009 của Thành phố, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chấtlượng, hiệu quả công việc; đặc biệt là thực hiện các giải pháp chống suy giảmkinh tế, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt các chương trình, dự án,công việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

Ủyban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1.Nâng cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành, giảm hội họpcủa Ủy ban nhân dân Thành phố:

-Căn cứ vào quy chế làm việc của UBND Thành phố, mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân Thành phố được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Trongphạm vi công việc được giao, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch,nhân danh Chủ tịch khi giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịchvề quyết định của mình. Những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của PhóChủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp giải quyết. Trường hợp có ý kiếnkhác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịchquyết định. Nếu phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm thì kịp thờibáo cáo Chủ tịch.

-Giảm thiểu việc hội họp: Từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chịu tráchnhiệm cá nhân trong việc chỉ đạo triển khai các đề án, dự án, công việc thuộclĩnh vực được phân công. Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ tổ chức họp phiên thườngkỳ hàng tháng vào tuần cuối cùng trong tháng để xem xét, quyết định những vấnđề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp thật cần thiếtphải họp bất thường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.Hạn chế việc tổ chức nghe các đơn vị báo cáo chuyên đề tại cuộc họp giao bancủa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

-Việc tổ chức các hoạt động khởi công, khánh thành, kỷ niệm … phải thiết thực,hiệu quả và thực hành tiết kiệm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thànhphố chỉ dự lễ khởi công, khánh thành, kỷ niệm … khi thật cần thiết và thiếtthực (khuyến khích sử dụng các hình thức thay thế phù hợp như gửi Thư Chúcmừng).

2.Hạn chế việc đi công tác trong và ngoài nước:

-Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Thành viên UBND Thành phố và lãnh đạocác Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc tập trung thựchiện nhiệm vụ theo chương trình công tác và theo phân công; Tăng cường xuống cơsở để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Việc tổchức đoàn đi công tác trong và ngoài nước phải được phép của cơ quan có thẩmquyền; đồng thời phải thiết thực, đảm bảo các yêu cầu về nội dung, chươngtrình, thời gian, thành phần đoàn đi, thực hành tiết kiệm; sau chuyến công tácphải có báo cáo kết quả.

-UBND Thành phố chỉ xem xét, cho phép đi công tác trong và ngoài nước theo đúngchương trình kế hoạch hoặc để xử lý, giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ thật cầnthiết và cấp bách.

Ủyban nhân dân Thành phố yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Thành viên UBNDThành phố, Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận,huyện, thành phố trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên.Giao Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND Thành phố tham mưu theo dõithường xuyên, báo cáo việc chấp hành của các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Thành ủy; TT HĐND Tp; (để báo cáo);
- VPUB: CPVP; các Phòng, Ban; (để đôn đốc và phối hợp thực hiện)
- Các cơ quan báo, đài Hà Nội; (để đưa tin)
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo