BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 355/BGTVT-KCHT
V/v: Phối hợp bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 16/TTg-KTN ngày 05/01/2009 về việc bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - ChơnThành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Quốc lộ 14 đi qua địa phận tỉnh Bình Phước từ Cây Chanhđến Thị trấn Chơn Thành (Km887+250 - Km1001+360), trong đó đoạn từ Thị xã ĐồngXoài đến Thị trấn Chơn Thành (Km970+700 - Km1001+360) đã được bàn giao cho UBNDtỉnh Bình Phước để thực hiện dự án BOT. Đoạn còn lại từ Cây Chanh đến Đồng Xoài(Km887+250 - Km970+700) hiện do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (theo văn bản số 5256/CĐBVN-GT ngày 12/12/2008 của Cục Đường bộ VN và văn bản số 9397/BGTVT-KCHTngày 25/12/2008 của Bộ GTVT).

2. Giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chứcnăng liên quan của tỉnh Bình Phước tiến hành các thủ tục bàn giao QL14, đoạnCây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh quản lý và đầu tư theo hình thức BOT.

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác bàngiao theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Vụ KHĐT, TC;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Khu Quản lý đường bộ VII;
- Lưu VT, KCHT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức