THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 355/CP-ĐMDN
V/v phê duyệt Đề án tổ chức lại TCT Rượu-bia-NGK VN thành 2 TCT nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 789/CV-TCCB ngày 06 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các Bộ, Ban, ngành có liên quan về việc tổ chức lại Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam thành 0 2 Tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Hà Nội và Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn theo mô hình Tổng công ty Nhà nước qui định tại Quyết định số 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, với những nội dung chính sau:

- Trụ sở:

+ Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Hà Nội: 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

+ Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn: 187 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh,

- Ngành nghề kinh doanh chính của 02 Tổng công ty:

+ Kinh doanh các loại: rượu, bia, nước giải khát, bao bì, cồn,

+ Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để srn xuất bia, rượu, nước giải khát,

+ Dịch vụ đầu tư, tư vấn, tạo nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát.

+ Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo và các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật,

- Cơ cấu tổ chức quản lý 02 Tổng công ty gồm có:

+ Hội đồng quản trị,

+ Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc,

+ Các phòng ban nghiệp vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị và lãnh đạo của Tổng công ty,

+ Các Tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Tổng công ty hoạt động theo qui định của pháp luật hiện hành,

- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty:

+ Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Hà Nội có: Công ty Bia Hà Nội, Công ty Rượu Hà Nội, Công ty Bia Thanh Hoá, Công ty Thủy tinh Hải Phòng và đơn vị sự nghiệp: Viện Nghiên cứu Rượu-Bia-Nước giải khát

+ Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn có: Công ty Bia Sài Gòn, Công ty Rượu Bình Tây, Công ty Nước giải khát Chương Dương, Công ty Thủy tinh Phú Thọ.

2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

- Thẩm định và ra quyết định thành lập 022 Tổng công ty nêu trên theo đúng Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996. Việc thành lập thêm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của mỗi Tổng công ty để đảm bảo quy định về số lượng doanh nghiệp thành viên tối thiểu phải theo đúng qui định hiện hành về thành lập mới doanh nghiệp nhà nước và phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển của mỗi Tổng công ty.

Xây dựng Đề án Thí điểm chuyển 02 Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2003.

- Bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty nêu trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng