TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 355/GSQL-GQ2
V/v kết chuyển NPL, số tiến thuế còn tồn đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Côngty CP Năng lượng Hòa Phát
(Đ/c: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)

Trảlời công văn số 0104/2013 -HPE ngày 1/4/2013 của Công ty CP Năng lượng Hòa Phátvề việc kết chuyển nguyên phụ liệu tồn và số tiền thuế đối với nguyên liệu nhậpkhẩu để sản xuất hàng xuất khẩu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả(thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) về Chi cục Hải quan Hải Dương (thuộc CụcHải quan TP Hải Phòng), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hiệnnay, trên hệ thống theo dõi và thanh khoản của cơ quan hải quan không có chứcnăng kết chuyển số thuế còn tồn từ Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Cẩm Phả sangChi cục Hải quan Hải Dương.

2. Theoquy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của BộTài chính thì thủ tục thanh khoản tờ khai nhập khẩu thực hiện tại Chi cục Hảiquan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư.

Vìvậy, đối với các tờ khai nhập khẩu theo loại hình NSXXK đã đăng ký tại Chi cụcHải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện thanh khoảncác tờ khai này tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả.

Đốivới các tờ khai mới phát sinh, Công ty đăng ký các tờ khai theo loại hình NSXXKtại Chi cục Hải quan Hải Dương.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty CP Năng lượng Hòa Phát biết,thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để t/hiện);
- Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha