BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 355/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nghiên cứu dầu khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thiết bị Đo lường Thử nghiệm và Chuyển giao Công nghệ - MT&TT
(Đ/c: Số 15 - Ngõ 61/71 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 124- 08/CV-MT &TTngày 06/01/2009 của Công ty TNHH Thiết bị Đo lường Thử nghiệm và Chuyển giaoCông nghệ vướng mắc về việc làm thủ tục hải quan đối với lô thiết bị thí nghiệmtheo tờ khai số 2034/NK /NKD/CSB và 2047/NK /NKD/CSB ngày 30/12/2008, 02 lô hàngnày được chuyển về Sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Ngày 06/10/2008, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5018/TCHQ-GSQL giải quyết vướng mắc nghiệp vụ giám sát quản lý theo kiến nghịcủa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đó tại điểm 2.3 công văn hướngdẫn:

Về kiểm tra thực tế: Trường hợp doanh nghiệp dầu khí có trụsở đóng tại địa bàn BR-VT, hàng hóa nhập khẩu có cảng đích là cảng TP Hồ ChíMinh nhưng hàng hóa này phục vụ cho các công trình dầu khí tại Cà Mau hoặc địaphương khác thì việc đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu được thực hiện tại Hảiquan Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu lô hàng phải kiểm tra thực tế thì do Chi cục Hảiquan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hoặc Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quanCà Mau hoặc đơn vị hải quan khác thực hiện theo đề nghị của Lãnh đạo Chi cụcthuộc Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu nơi đăng ký tờ khai.

Do vậy, đối với trường hợp của hàng hóa nhập khẩu của doanhnghiệp dầu khí có trụ sở đóng tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu có cảng đích khôngthuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được áp dụng việc làm thủ tục hảiquan theo hướng dẫn trên.

2. Qua nghiên cứu hồ sơ thể hiện Công ty TNHH Thiết bị Đolường Thử nghiệm và Chuyển giao Công nghệ ký hợp đồng mua bán với Xí nghiệp liêndoanh Vietsopetro (không phải là hợp đồng ủy thác nhập khẩu), do vậy yêu cầuCục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra căn cứ, cơ sở đối với việc đồng ýđể Công ty TNHH Thiết bị Đo lường Thử nghiệm và Chuyển giao Công nghệ sử dụngdanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàubáo cáo Tổng cục (Vụ Giám sát Quản lý) và hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thiết bịtrên cho Công ty TNHH Thiết bị Đo lường Thử nghiệm và Chuyển giao Công nghệtheo đúng quy định hiện hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh