TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 355/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc trong thanh khoản

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty dệt - may Hà Nội
Số 1 Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

Trả lời công văn số 060104/XNK ngày 4/1/2006 của Công ty Dệt - May Hà Nội về vướng chứng từ thanh toán trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 mục IV Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính.

- Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa thực xuất khẩu các đối tượng thuộc diện xét hoàn lại thuế nhập khẩu phải hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét giải quyết hoàn lại thuế theo quy định.

Trường hợp thời hạn thanh toán quy định tại hợp đồng xuất khẩu dài hơn 60 ngày kể từ ngày thực xuất khẩu hàng hóa thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.

- Cơ quan Hải quan chỉ căn cứ vào thỏa thuận thanh toán trên hợp đồng để yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ thanh toán. Trường hợp của Công ty Dệt - May Hà Nội có thời hạn thanh toán thỏa thuận trên hợp đồng xuất khẩu là trả ngay nhưng do một số thủ tục Ngân hàng yêu cầu dẫn đến thời hạn thanh toán bị kéo dài thì đề nghị Công ty có xác nhận của Ngân hàng về nguyên nhân dẫn đến thời hạn thanh toán kéo dài để cơ quan hải quan xem xét hoàn thuế (không thu thuế) theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dệt - May Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An