B TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3550/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu các thiết bị ghi âm,ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩyxóa sau khi viết

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 807/HQHCM-GSQL ngày 30/3/2015 của Cục Hảiquan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc mặt hàng bút bi xóa được bằng việc gianhiệt,Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Liên quan đến việc nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hìnhsiêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3295/TCHQ-GSQLngày 14/6/2013, s 5468/TCHQ-GSQLngày 16/9/2013, số 180/TCHQ-GSQL ngày 07/1/2014 và số 8666/TCHQ-GSQL ngày10/7/2014gửi các Bộ Công an, Bộ Quốcphòng, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ xem xét, đềxuất biện pháp quản lý phù hợp.Tuy nhiên, đến nay các cơ quan quản lý vẫn chưacó ý kiến về việc nhập khẩu các mặt hàngnày.

Trong thờigian chưa có ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành về vấn đề nêu trên, Tng cục Hải quan nhất trí với đề xut của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh:chưa giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các mặt hàng là thiết bị ghi âm, ghi hìnhsiêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết có thể được sử dụng cho những mụcđích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thông báothông tin cho các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh được biết, thc hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để th/h)
;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);

-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh