BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
Số: 3550/TCHQ-TXNK
V/v: trả lời vướng mắc.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1533/HQHCM-TXNK ngày 28/5/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc miễn thuế, giảm thuế mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc xem xét giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Cá Tầm Việt Nam do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp thể hiện chức năng khai thác, nuôi trồng thủy sản có thỏa mãn quy định về Giấy đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hay không:
Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định:“Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống,…. ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp…”.
Theo đó, trên Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý nhà nước cấp phải quy định chức năng nhập khẩu, kinh doanh giống vật nuôi khi nhập khẩu sản phẩm giống vật nuôi thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Do vậy, trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Cá Tầm Việt Nam do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp không quy định chức năng nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm giống vật nuôi khi nhập khẩu thì không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.
Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật thuế GTGT 2008 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC để thực hiện.
2. Về việc miễn, giảm thuế mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu:
a/ Trường hợp lô hàng trứng cá tầm giống nhập khẩu của doanh nghiệp bị chết trong quá trình làm thủ tục hải quan (chưa được thông quan):
- Về thuế nhập khẩu:
Theo quy định tại Điều 18 Luật thuế XNK 2005 và Điều 109 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (Các trường hợp xét giảm thuế) thì: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa”.
Theo quy định tại Điều 110 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì hồ sơ xét giảm thuế bao gồm:“… Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: nộp 01 bản chính…”
Theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhân giống đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan bị chết và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận về tỷ lệ tổn thất thực tế của số hàng trứng cá tấm giống bị chết thì thuộc trường hợp được xét giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 18 Luật thuế XNK.
Hồ sơ xét giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 110 Thông tư 194/2010/TT-BTC, trong đó, doanh nghiệp phải xuất trìnhGiấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng mặt hàng trứng cá tầm nhân giống bị chết theo quy định tại khoản 3 Điều 110 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.
Trường hợp doanh nghiệp xuất trình những giấy tờ do cơ quan Thú y vùng V – Cục Thú Y, mà những giấy tờ này không phải là Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thì không thỏa mãn quy định về hồ sơ xét giảm thuế.
Bên cạnh đó, theo quy định tại Quyết định số 79/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thì cơ quan Thú y vùng V – Cục Thú Y không thực hiện chức năng giám định tổn thất/hư hỏng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định về xét giảm thuế tại Điều 18 Luật thuế XNK 2005, Điều 109 Thông tư số 194/2010/TT-BTC và quy định về hồ sơ xét giảm thuế tại Điều 110 Thông tư số 194/2010/TT-BTC để thực hiện.
- Về thuế GTGT:
Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT thì: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5 của Luật này.
Theo quy định nêu trên, trường hợp lô hàng trứng cá tầm giống của doanh nghiệp bị chết trong khi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng (chưa được thông quan), nếu công ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy giám định về tổn thất thực tế của số trứng cá tầm giống bị chết thì trường hợp này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT vì lô hàng chưa được nhập khẩu để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đã bị tiêu hủy tại cửa khẩu.
b/ Trường hợp lô hàng trứng cá tầm giống của doanh nghiệp bị chết sau khi hoàn thành thủ tục hải quan (đã thông quan), không nằm trong sự giám sát của cơ quan hải quan thì không thuộc trường hợp xét giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 18 Luật thuế XNK và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC) (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường