BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3550/TCT-DNK
V/v: Thời gian tính phạt nộp chậm tiền thuế đối với hộ KD

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 2027/CT-TH &DT ngày06/9/2006 của Cục thuế Đăk Lăk hỏi v/v thời gian tính phạt nộp chậm tiền thuế đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2, mục III, phần C; điểm 3, phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

- Đối với hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp có kê khai thực hiện nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp sau. Thời hạn tính phạt chậm nộp thuế hàng tháng tính từ ngày 26 của tháng tiếp sau.

- Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo mức khoán ổn định thì thời gian nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phải nộp. Thời hạn tính phạt chậm nộp thuế hàng tháng tính từ ngày 1 của tháng tiếp sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến