VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3550/VPCP-QHQT V/v Thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 dự án do Na Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3593/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung dự thảo Thỏa thuận giữa Cơ quanHợp tác phát triển Na Uy (NORAD) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ tài chínhcho Dự án "Đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố ĐiệnBiên Phủ, tỉnh Điện Biên" và Dự án "Xây dựng hệ thống cấp nước thị xãLai Châu, tỉnh Lai Châu", sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Na Uy.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dungvà ký Thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 Dự án trên với đại diện có thẩm quyềncủa Chính phủ Na Uy.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc