VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghịquyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ và để tăng cường giámsát việc tiết giảm chi phí sản xuất, tình hình và diễn biến tiền lương, thunhập thực tế (bao gồm tiền lương và thu nhập có tính chất lương) của các chứcdanh lãnh đạo, người lao động tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước,doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo, hướngdẫn các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước báo cáođầy đủ, chi tiết, cụ thể tình hình tiền lương, thu nhập theo kế hoạch và thựchiện của các năm 2008, 2009, 2010 và kế hoạch năm 2011 theo chức danh lãnh đạo(Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giámđốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng, ban) để trong tháng 7 năm 2011báo cáo Thủ tướng Chính phủ biện pháp bảo đảm việc trả lương tại doanh nghiệpnhà nước phù hợp, tiết kiệm, có hiệu quả và tạo được động lực để khuyến khích nỗlực lao động, phát triển sản xuất kinh doanh.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, ĐMDN, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng