VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: tổ chức cuộc gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc tổ chức cuộc gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu (văn bản số 1949/BYT-QT ngày 15 tháng 4 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Bộ Y tế tổ chức cuộc gặp mặt nói trên.
2. Bộ Y tế cần chuẩn bị nội dung thiết thực và tiết kiệm.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Mặt trận TQVN;
- Các Bộ: Công an, Ngoại giao, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
các Vụ: NC, QHQT, TH, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KGVX (3), DHC. 22
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ