BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3557/CV-TDTP
V/v Đầu tư thiết bị đóng bao cứng của Nhà máy Thuốc lá Long An

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Bộ Công nghiệp đã nhận Công văn số 161/TLVN-CV-ĐT ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và hồ sơ Dự án kèm theo về việc đầu tư thiết bị đóng bao cứng của Nhà máy Thuốc lá Long An về việc này, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Hiện nay, Nhà máy Thuốc lá Long An không đủ năng lực đóng bao cứng phục vụ sản xuất nên phải tăng ca và sử dụng nhiều lao động thủ công. Để đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ, đồng bộ hoá dây chuyền sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, Bộ Công nghiệp đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho phép Nhà máy Thuốc lá Long An được thực hiện đầu tư thiết bị đóng bao cứng công suất 180 bao/phút, mới 100%.

Yêu cầu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo Nhà máy Thuốc lá Long An thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, nhập khẩu thiết bị và quản lý năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá theo đúng quy định tại Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá, báo cáo Bộ Kết quả thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm