VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3558/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Thương mại.
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4229/BKH /ĐTNN ngày 14tháng 7 năm 2003 về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 5 năm áp dụng đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy