BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3559/QLD-GT
V/v điều chỉnh giá vắcxin.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

KHẨN

Kính gửi: Công ty Vắcxin và sinh phẩm số 1

Ngày 7/4/2009, Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 53/CV-VABIOTECH của Công ty báo cáo về việc điều chỉnh giá 9 mặt hàng vắcxin do Côngty sản xuất và nhập khẩu theo yêu cầu tại Công văn số 3309/QLD- GT ngày2/4/2009 của Cục Quản lý Dược;

Căn cứ hướng dẫn tại tiết d điểm 3.2 khoản 3 mục II Thông tưliên tịch số 11/2007/TTLT-BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 về việc hướng dẫn quảnlý nhà nước về giá thuốc dùng cho người, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế có ý kiếnnhư sau:

1. Công ty đã tự ý điều chỉnh giá 9 mặt hàng Vắcxin (05 mặthàng do Công ty sản xuất bao gồm: r- HBvax 1ml/lọ; Hvax 1ml/lọ; Jevax 1ml/lọ;Jevax 5ml/lọ; ORCVAC 7,5ml/lọ và 04 mặt hàng do Công ty nhập khẩu bao gồm:Varicella 0,5ml/lọ, Vắcxin Rubella 0,5ml/lọ; VA- Mengoc BC 0,5ml/lọ; VắcxinQuimi- Hib 0,5ml/lọ) mà chưa tiến hành kê khai lại giá với Cục Quản lý Dược, SởY tế Hà Nội là vi phạm Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT- BTC- BCT.

2. Yêu cầu Công ty:

- Điều chỉnh giá 9 mặt hàng vắcxin trên trở về giá cũ trướcthời điểm vi phạm và tiến hành kê khai lại giá tại Cục Quản lý Dược (đối với 04mặt hàng vắcxin do Công ty nhập khẩu) và tại Sở Y tế Hà Nội (đối với 05 mặthàng vắcxin do Công ty sản xuất) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số11/2007/TTLT-BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 .

- Đảm bảo cung ứng đủ 09 mặt hàng vắcxin trên theo giá cũphục vụ cho nhu cầu phòng và chống dịch bệnh của nhân dân.

3. Trong trường hợp không thực hiện theo yêu cầu trên, CụcQuản lý Dược sẽ tạm dừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc thành phẩm và Giấy phépnhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty.

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế thông báo và yêu cầu Công tynghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TS. Trương Quốc Cường- Cục trưởng (để b/c);
- SYT Tp. Hà Nội (để p/h);
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng