BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: nhập khẩu rượu, chai và nhãn mác theo loại hình NSXXK.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson
(Đ/c: Lô 46, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 208 C/V ngày 28/6/2012 của Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson về việc nhập khẩu rượu, chai và nhãn mác theo loại hình NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về loại hình đăng ký tờ khai hải quan
Theo trình bày của Công ty thì mục đích nhập khẩu rượu, chai, nhãn mác để đóng gói sản phẩm xuất khẩu. Vì vậy, theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì Công ty phải mở tờ khai theo loại hình NSXXK, thông báo định mức, làm thủ tục thanh khoản với cơ quan hải quan và Công ty phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 21 Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính phủ.
Chai và nhãn mác nhập khẩu, nếu Công ty không sử dụng hết để đóng sản phẩm xuất khẩu thì phải tái xuất hoặc tiêu hủy dưới sự giám sát hải quan, không được sử dụng tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Về việc ghi nhãn hàng hóa
Công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế, đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc ghi tên nhãn mác trên sản phẩm quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường