BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 355TCT/PCCS
V/v: Hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 4532/CT-THDT ngày3/12/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xác định chi phí hợp lý; Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1a Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CPngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lýhóa đơn quy định: “Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ khi bán, traođổi hàng hóa, dịch vụ phải lập, giao hóa đơn cho khách hàng theo quy định củaNghị định này”.

Căn cứ vào quy định trên, đơn vịthi công mua vật tư để xây dựng công trình thì đơn vị bán vật tư phải xuất ngayhóa đơn sau khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ không căn cứ vào việc đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp do chưa thanh toán ngay nên bênbán chưa xuất hóa đơn cho chủ công trình từ năm 2001, 2002 nhưng đến năm 2003đơn vị bán vật tư mới xuất hóa đơn cho đơn vị thi công thì hóa đơn đó không đảmbảo tính hợp pháp để hạch toán vào chi phí và khấu trừ thuế giá trị gia tăngđầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương