BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH RICOH Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 10474/SKHĐT-ĐKĐT ngày 02 tháng 12 năm2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phốHồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh Giấy chứngnhận đầu tư thành lập Công ty TNHH RICOH Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề vàmục tiêu kinh doanh bổ sung của Công ty:

Theo Giấy chứngnhận đầu tư số 411043001726 chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2011, chứngnhận thay đổi lần thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép Công ty TNHH RICOH ViệtNam được “thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thànhlập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập các cơ sở bán lẻ)các hàng hóa có mã số HS 3707, 8443, 9008, 4811, 8471, 8472, 8517, 8525, 8528,9006, 9612 và các hàng hóa là các phần mềm kỹ thuật đồng bộ đi kèm máy móc, thiếtbị Công ty được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối và dịch vụ cho thuêtheo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Theo quy định tạiKhoản 1 Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chínhphủ, ngành nghề kinh doanh được ghi theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngànhkinh tế Việt Nam. Việc Doanh nghiệp bổ sung“thực hiện quyền nhập khẩu,quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bánlẻ (không thành lập các cơ sở bán lẻ) đối vớicác hàng hóa có mã số HS đính kèm hồ sơ” không phải là bổ sung ngành nghềkinh doanh và mục tiêu dự án mà chỉ là bổ sung thêm một số mặt hàng do Công tythực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối. Đối với các mặt hàng bổ sung có mãsố HS nêu tại hồ sơ phải bảo đảm không thuộc các sản phẩm bị cấm và hạn chế, đềnghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Mục tiêu “thựchiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã số HS đính kèm hồ sơ” là không tráivới quy định và lộ trình thực hiện hoạtđộng mua bán hàng hóa và các hoạt độngliên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóacủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Các mục tiêu “Tíchhợp hệ thống gồm tư vấn kỹ thuật, thiết kế và cài đặt hệ thống máy tính (LAN,WAN,..)” (CPC 842, 849); “Phát triển cài đặt phần mềm máy tính cho cácdoanh nghiệp phục vụ quản lý và kinh doanh (CPC 842); “Hướng dẫn, đàotạo kỹ thuật cho khách hàng về các hệ thống do doanh nghiệp cài đặt” (CPC849); “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành cho các hệ thống do doanh nghiệp cài đặt” (CPC 842);“Thiết kế và phát triển nội dung trangweb” (CPC 842); “Dịch vụ trang trí nội thất và hoàn thiện văn phòng cho các khách hàng sử dụng dịch vụcông nghệ thông tin do doanh nghiệp cungcấp” (CPC 517); “Dịch vụ tư vấn quản lý liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông” (CPC 865);“Đại lý dịch vụ viễn thông cho các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông được phéphoạt động tại Việt Nam” (CPC 752) là không trái với quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trongWTO.

- Mục tiêu “Dịchvụ hỗ trợ, xúc tiến ký và thực hiện hợp đồng viễn thông giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông được phéphoạt động tại Việt Nam và các khách hàng” không có trong quy định tại Biểucam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Mục tiêu “Dịch vụ chothuê chỗ lưu trữ thông tin số; dịch vụ cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữliệu và khai thác cơ sở dữ liệu; dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toànmạng và thông tin” có một phần thuộc phạm vi CPC 843 (Dịch vụ xử lý dữliệu) và CPC 844 (Dịch vụ cơ sở dữ liệu). Tuy nhiên, với những nội dung chi tiết được nêu tại mục tiêu trên đề nghịcăn cứ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xétcấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thươngvà Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngànhnghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Đề nghị Quý Sởyêu cầu Nhà Đầu tư giải trình cụ thể số vốn và nguồn vốn để thực hiện điềuchỉnh Dự án do Dự án đề nghị bổ sung thêm (dự kiến bổ sung 11 ngành nghề kinhdoanh).

3. Các vấn đề kháccủa dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một sốý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét,quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng