BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 356/BXD-KTQH
V/v lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh Kiên Giang

Trả lời Công văn số 09/BQLCKCN-PKHĐT &MT ngày 26/02/2009của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang , Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Căn cứ khoản 5 Phần I của Thông tư số 07/2008/TT-BXD của BộXây dựng ngày 7/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchxây dựng; khoản 4 Phần I của Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của BộXây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế thì tổ hợp khu công nghiệp Xẻo Rôlà khu chức năng ngoài đô thị có quy mô nhỏ hơn 500 ha. Do đó, cần tiến hànhlập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 cho toàn khu công nghiệp, khu dịch vụ –thương mại, khu dân cư và tái định cư quy mô 298 ha (để làm rõ vị trí và mốiliên hệ Tổ hợp với khu vực xung quanh; phân khu chức năng; hệ thống hạ tầng kỹthuật cho toàn Tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và dân cư). Trên cơ sở quy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, Ban Quản lý tiến hành lập quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho từng khu công nghiệp, dịch vụ và dân cư gắnvới dự án đầu tư xây dựng, cụ thể: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khucông nghiệp (200 ha); quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụthương mại (68 ha); quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư – tái định cư (30ha).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Kiên Giang nghiên cứu tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính