CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 356/CP-QHQT
V/v triển khai kiến nghị tại Hội nghị thương mại

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ Ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
- Hội Nông dân Việt Nam

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Thương mại tại công văn số 1124/TM-KHKT ngày 21 tháng 3 năm 2003 (gửi kèm theo) về việc triển khai một số nội dung do các địa phương, doanh nghiệp kiến nghị Hội nghị thương mại tháng 02 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành theo chức năng, thẩm quyền, chủ động nghiên cứu, xử lý các vấn đề Bộ Thương mại đã tổng hợp báo cáo nêu trên; trao đổi với Bộ Thương mại trước khi trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề, nội dung công việc vượt thẩm quyền các Bộ, ngành.

2. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Bộ Thương mại cần có lịch trình xử lý công việc cụ thể; phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng các chính sách, cơ chế liên quan, nhất là các công tác về phát triển thị trường trong nước và xúc tiến thương mại.

Việc tổ chức giao ban với địa phương hoặc trong ngành cần được bàn kỹ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để có cách làm hữu ích nhất, tránh việc tổ chức các cuộc họp chung thiếu nội dung thiết thực./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan