TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/CT-TTHT
V/v chính sách thuế.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ - Thương mại Minh Nghệ
Địa chỉ: 558 tỉnh lộ 43, KP 3, phường Tam Bình, quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0301419242

Trả lời văn bản số 09/CVMN ngày 20/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tai Khoản 22, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng quy định gia tính thuế:

“…

Giá tính thuế được xác định bằngđồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phảiquy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoạitệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanhthu để xác định giá tính thuế”;

Tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thunhaajpdoanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế:

“Doanh nghiệp có doanh thu, chi phívà thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theotỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàngNhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhậpkhác bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loạingoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông quamột loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty có bán hàng hóa thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Namtheo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngânhàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu.

Từ ngày 01/1/2015, việc quy đổingoại tệ ra đồng Việt Nam được thực hiện theo Luật số 71/2014/QH13 ngày26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế sô 4;
- Lưu VT-TTHT.
- 4295-321901
(Nam-GTGT-Minh Nghệ)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga