BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 356/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam)
(Số 1A, Công trường Mê Linh, Quận 1, TP. HCM)

Ngày 13/10/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn không sốngày 08/09/2014 của Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam) về vướng mắc liênquan đến việc kê khai các khoản chi hộ cho phía nước ngoài. Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Dựa trên hồ sơ Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam) (sauđây gọi là Công ty) cung cấp thì chưa đủ cơ sở để xác định các hoạt động màCông ty cung cấp cho phía nước ngoài thuần túy là các khoản chi hộ. Do vậy, Tổngcục Thuế nhất trí với nội dung trả lời của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại côngvăn số 6483/CT-TTHT ngày 12/08/2014.

Trong quá trình kiểm tra, làm việc cụ thể với Công ty liênquan đến toàn bộ các hoạt động mà Công ty cung cấp cho phía nước ngoài, nếu cóđủ thông tin, chứng từ, hợp đồng, ... cho thấy trong việc thực hiện tổng thểgói dịch vụ, có một số dịch vụ hoặc hoạt động phụ trợ đúng tính chất là chi hộ(ví dụ: nộp phí, lệ phí cho cơ quan cấp phép, ...) và được hạch toán rõ ràng,thì có thể phân loại các khoản chi phí này là chi hộ. Đối với các khoản chi hộ,Công ty không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuếthu nhập doanh nghiệp và không được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăngtương ứng với các khoản chi hộ này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sanyo Trading (ViệtNam) và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
-
Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi