BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
V/v: Thay đổi năm tài chính.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Wacoal.
Ngày 3/12/2010, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2010 ngày 29/11/2010 của Công ty TNHH Việt Nam Wacoal về đăng ký thay đổi năm tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Kỳ kế toán:
Bộ Tài chính có công văn số 6718/BTC-CĐKT ngày 11/6/2008 về đăng ký chuyển đổi niên độ kế toán trả lời Công ty TNHH Việt Nam Iritani. Tổng cục Thuế photo đính kèm để Công ty tham khảo và liên hệ với Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.
2. Kỳ tính thuế:
Tại điểm 2 phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 đã hướng dẫn về kỳ tính thuế như sau: “2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.”
Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Wacoal đang trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đăng ký thay đổi kỳ tính thuế theo năm dương lịch sang áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Tổng cục Thuế ghi nhận và đã tổng hợp trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008. Dự thảo Thông tư đang đăng trên Web của Bộ Tài chính để lấy ý kiến.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ Việt Nam Wacoal biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC - TCT(2b);
- Lưu: VT; CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Tư vấn thừa kế đất đai khi bản di chúc bị hủy ? Cách quyết tranh chất thừa kế đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền thừa kế đất đai của con trưởng ? Người định cư ở nước ngoài có được thừa kế ?