BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 356/TCTHADS-TCCB
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

Hà Nội ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đãký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, thamnhũng trong thi hành án dân sự. Để triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, Tổngcục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số việc như sau:

1. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thểcán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, tạo nhận thức đầyđủ, thống nhất và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

2. Căn cứ vào nội dung yêu cầu của Chỉ thị và kế hoạchcông tác của đơn vị, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong năm 2014, gửi vềTổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 20/3/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và phát huy vai tròcủa các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiệnChỉ thị. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị của đơnvị mình.

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằmtriển khai Chỉ thị số 01/CT-BTPTổng cục Thi hành án dân sự đềnghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường phòng,chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW (để p/h);- Các Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành