THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 356/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu đơn vị thi công Dự án đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 235/UBND-KTN ngày 26 tháng 01 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 843/BKH-QLĐT ngày 04 tháng 02 năm 2010) về việc áp dụng hình thức chỉđịnh thầu thi công Dự án đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, quyết địnhviệc chỉ định thầu đơn vị thi công Dự án đầu tư các trạm quan trắc nước thải tựđộng theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải