BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3560/BKHĐT-KCHTĐT
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Xây dựng

Phúc đáp côngvăn số 737/BXD-QLN ngày 16/5/2011 của Bộ Xây dựng về việc góp ý cho dự thảoThông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư có ý kiến như sau:

Để đảm bảo điềukiện sống tốt, tránh các sự cố, hệ lụy về môi trường, an toàn cháy nổ, sinhhoạt cộng đồng trong các khu nhà chung cư, việc tăng cường chế tài quản lý sửdụng nhà chung cư là cần thiết, trong đó bao gồm nội dung quản lý căn hộ chungcư làm văn phòng.

Thống nhất vớiđề xuất của Bộ Xây dựng về việc không sử dụng căn hộ nhà chung cư làm cơ sở sảnxuất, kinh doanh; kho hàng, cơ sở đào tạo; văn phòng môi giới việc làm, nhà đất…. Về các quy định cụ thể, đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dungsau:

- Tại điều 3 -về giải thích từ ngữ, đề nghị bổ sung, làm rõ khái niệm “văn phòng” trong phạmvi điều chỉnh của Thông tư này. Đồng thời, đưa nội dung tại khoản 3 - điều 12về nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào những mục đích khác vào nội dung quy địnhtại điều 3.

- Tại khoản 2 -điều 4: quy định diện tích bình quân phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 8m2/người,trong đó số người là số lượng cán bộ, nhân viên làm việc thường xuyên trong vănphòng. Trên thực tế, các doanh nghiệp thường sử dụng lao động linh hoạt, khôngcố định về biên chế, do đó định mức sử dụng diện tích làm việc đối với doanhnghiệp là không phù hợp. Mặt khác, việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm quyđịnh nêu trên sẽ khó thực hiện vì không có căn cứ xác định số lượng người làmviệc thường xuyên của doanh nghiệp tại văn phòng. Để làm căn cứ cho việc quảnlý an ninh, trật tự và môi trường trong nhà chung cư, đề nghị chỉ nên quy địnhngười đại diện văn phòng phải đăng ký số lượng nhân viên làm việc thường xuyêntại văn phòng với Ban Quản trị nhà chung cư hoặc Chủ đầu tư trong trường hợpchưa thành lập Ban Quản trị nhà chung cư.

- Tại khoản 3 -điều 4: để đảm bảo căn cứ cho việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm, đề nghịquy định cụ thể các hoạt động không được thực hiện đối với các văn phòng nhằmđảm bảo không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng, an toàn phòng cháy chữacháy, vận hành nhà chung cư.

- Hiện nay, phầnlớn nhà chung cư trên trên địa bàn hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố HồChí Minh đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa được chính quyền địa phươngcông nhận các Ban Quản trị nhà chung cư đã được các hộ dân bầu theo quy định.Trong khi đó, chủ đầu tư sau khi hoàn thành công trình thường không quan tâmđúng mức đến công tác quản lý sử dụng nhà chung cư. Việc quản lý sử dụng nhàchung cư, trong đó có việc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng cần được giaotrực tiếp cho các hộ dân sinh sống trong nhà chung cư mà đại diện là Ban Quảntrị hoặc Ban Quản trị lâm thời nhà chung cư (đối với các chung cư đã bầu BanQuản trị nhưng chưa được chính quyền địa phương công nhận). Do đó, đề nghịtrong nội dung dự thảo, sau mỗi cụm từ “Ban Quản trị” bổ sung cụm từ “Ban Quảntrị lâm thời trong trường hợp đã bầu Ban Quản trị nhưng chưa được chính quyềnđịa phương công nhận”.

- Tại điều 6:như đã đề cập ở phần trên về việc không nên quy định cụ thể về định mức sử dụngdiện tích làm việc đối với văn phòng, tại điều này đề nghị bổ sung trách nhiệmcủa Ban Quản trị, Ban Quản trị lâm thời và Chủ đầu tư trong việc xem xét, thôngqua số lượng người làm việc thường xuyên tại văn phòng do người đại diện vănphòng đăng ký.

Với những ý kiếnnêu trên, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp và hoàn chỉnh Thông tư theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KCHTĐT. Hạnh (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh