BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3562/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH một thành viên XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội
(Số 6 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 180/NSHN-TCHC /CV ngày 03/8/2015của Công ty TNHH một thành viên XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội hỏi về tiền lươngđóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp (100% vốn nhànước), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy địnhtại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì từ ngày01/5/2013 trở đi viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tiếp tục được xếp lương theo hạngcông tyquy định tại Phụ lục I ban hànhkèm theo Nghị định này làm căn cứ đóng,hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Như vậy, đối với viên chức quản lý chuyên tráchtrong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thìtiền lương tháng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội là tiền lương theohệ số mức lương quy địnhtại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên XNK Nông sảnThực phẩm Hà Nội thực hiện chế độ đối vớingười lao động theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Minh Huân(để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ BHXH (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga