BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3562/TCHQ-KTTT
V/v xây dựng giá tính thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Xem xét các Quyết định xây dựng giá của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giá tính thuế các mặt hàng hạt nhựa, bột nhựa phụ thuộc vào sự biến động của giá dầu mỏ trên thế giới. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ giá nhập khẩu thực tế để xây dựng lại giá tính thuế các mặt hàng này thay thế mặt hàng cùng loại tại các quyết định đã ban hành trước đây (Quyết định số 366/HQHP-NV số 286/HQHP-NV ).

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng rà soát nâng cao hiệu quả công tác xây dựng giá tính thuế, tránh tình trạng mức giá mới ban hành đã không phù hợp thực tế.

3. Đối với các trường hợp chấp nhận chứng minh mà mức giá nhập khẩu thực tế trung bình cửa khẩu thấp hơn giá xây dựng trên 20% thì báo cáo đề xuất để điều chỉnh lại mức giá xây dựng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn