BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: vướng mắc thu thuế BVMT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 893/HQTH-NV ngày 6/7/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị hướng dẫn việc thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ, công văn số 571/HQCT-NV ngày 27/4/2012 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc khi thực hiện nộp thuế bảo vệ môi trường vào NSNN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc các nhóm 2710 và nhóm 3403 và đã có văn bản trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính về vấn đề này. Do đó, sau khi nhận được ý kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang