UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3562/UBND-NC
Về tăng cường kiểm tra việc sử dụng điện sinh hoạt, hàn cắt kim loại để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy do điện gây ra

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố
- Lãnh đạo các tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP
- Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện
- Trưởng ban ban quản lý các KCX – KCN.TP

Xét đề nghị của Công an thành phố tại Báo cáo số 1068/BC-CATP (PCCC) ngày 18 tháng 5 năm 2006, về công tác phòng cháy và chữa cháy tại Đài Truyền hình thành phố, thể hiện: Vụ cháy cầu dao điện tại phòng máy của Đài vào ngày 10 tháng 5 năm 2006, qua công tác khám nghiệm, điều tra của cơ quan chức năng vào ngày 11 tháng 5 năm 2006 kết luận ban đầu nguyên nhân do vi phạm trong sử dụng điện – hàn cắt kim loại gây ra. Tuy vụ việc được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt kịp thời, nhưng xét thấy tính chất hành vi vi phạm là hết sức nguy hiểm nên Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo riêng về vụ việc này;

Tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7605/UB-NC ngày 08 tháng 12 năm 2004, "Về kiểm tra, quản lý các cơ sở hàn cắt kim loại trên địa bàn thành phố";

Nay Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, lãnh đạo Tổng công ty, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp thành phố tổ chức tự kiểm tra chấn chỉnh việc sử dụng điện trong sinh hoạt, trong công tác tại cơ quan, đơn vị; cơ sở, địa bàn trực thuộc, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng nội quy, quy định của Thủ trưởng cơ quan và của ngành điện; mọi hành vi vi phạm phải làm rõ trách nhiệm và được xử lý nghiêm minh, kể cả việc trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

2- Giao Công an thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công nghiệp, Công ty Điện lực thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý các vi phạm về điện, trong đó kiên quyết xử lý nghiêm khắc các vi phạm về sử dụng điện trong hàn cắt kim loại không đảm bảo an toàn, không đúng quy trình - kỹ thuật – chuyên môn… Đồng thời tập trung kiểm tra, nâng cao trách nhiệm đối với đối tượng là cấp lãnh đạo, quản lý, sử dụng đối tượng lao động hành nghề hàn cắt kim loại đã được nêu trên. Công tác xử lý phải nhanh nhạy, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền có tham mưu đề xuất cụ thể với cấp thẩm quyền để xem xét, quyết định xử lý kịp thời.

3- Giao Công an thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công tác nêu trên và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ.TP và các Đoàn thể;
- Công ty Điện lực thành phố;
- Các cơ quan Báo – Đài TP;
- PC 23/Công an thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ NC, P.QTrị;
- Lưu (NC/P) MH.190

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua