VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3566/VPCP-KTN
V/v tình hình thị trường bất động sản và một số giải pháp quản lý thị trường bất động sản hoạt động lành mạnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

Kínhgửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị củaBộ Xây dựng tại Báo cáo số 31/BC-BXD ngày 11 tháng 5 năm 2011 về tình hình thịtrường bất động sản và một số giải pháp nhằm quản lý thị trường bất động sảnhoạt động lành mạnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng soạnthảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa thị trường bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm2011.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý