BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3568/TCHQ-TXNK
V/v: thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo việc thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ, Cục Hải quan thành phố Hà Nội,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, hai Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốctế Nội Bài và Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai rấtnhiều công việc. Tổng cục Hải quan biểu dương sự nỗ lực và tinh thần tráchnhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên các đơn vị trên.

Để việc cung cấp thông tin báo cáo Bộ được kịp thời, đề nghịCục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mộtsố công việc sau:

1. Phối hợp cùng Cục Giám sát quản lý, Vụ Tài vụ - Quản trịxây dựng bổ sung số camera cần thiết để lắp đặt camera giám sát hoặc bố tríngười giám sát trực tiếp ngoài khu cách ly để giám sát hải quan đối với hànghóa của người nước ngoài đã kiểm tra được ký gửi theo đường hành lý như quyđịnh tại quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hànghóa người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại Sân bay quốctế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

2. Bố trí đầy đủ Biển chỉ dẫn quầy làm thủ tục hoàn thuế tạicác lối đi của sân bay; Dán sơ đồ quy trình hoàn thuế tại quầy làm thủ tục kiểmtra của cơ quan Hải quan;

3. Tiếp tục thực hiện các hình thức tuyên truyền chính sáchvà thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài. Để thực hiện nội dungnày, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh liên hệ với cơ quan có liên quan để đưa tờ rơi tuyên truyền về chươngtrình thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài lên các chuyếnbay quốc tế;

4. Thực hiện báo cáo định kỳ việc thực hiện hoàn thuế giátrị gia tăng cho người nước ngoài về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) vào thứ 6hàng tuần theo các nội dung sau:

a) Thống kê số lượng người nước ngoài đề nghị hoàn thuế,trong đó nêu rõ:

- Số lượng người nước ngoài đủ điều kiện hoàn thuế, trị giáhàng hóa đề nghị hoàn thuế, số tiền thuế đã hoàn;

- Số lượng người nước ngoài không đủ điều kiện hoàn thuế,trị giá hàng hóa đề nghị hoàn thuế và lý do không được hoàn thuế, trong đó nêucụ thể:

+ Hóa đơn người nước ngoài xuất trình do cửa hàng nằm trongDanh sách doanh nghiệp tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế lập nhưng khôngđúng mẫu hóa đơn quy định tại Phụ lục 3 – Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày19/1/2012 của Bộ Tài chính (số lượng, trị giá hàng hóa đề nghị hoàn thuế);

+ Hóa đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 – Thông tư số58/2012/TT-BTC nhưng không phải do cửa hàng nằm trong danh sách doanh nghiệptham gia thí điểm hoàn thuế lập (số lượng, trị giá hàng hóa đề nghị hoàn thuế),những trường hợp này cần sao chụp lại hóa đơn, gửi gấp cho Tổng cục Thuế để cóbiện pháp xử lý;

+ Hóa đơn của cửa hàng không nằm trong danh sách doanhnghiệp tham gia thí điểm hoàn thuế lập và không đúng theo mẫu quy định tại Phụlục 3 – Thông tư số 58/2012/TT-BTC (số lượng, trị giá hàng hóa đề nghị hoànthuế).

+ Các lý do khác (nếu có).

b) Loại hàng hóa người nước ngoài đề nghị hoàn thuế: thốngkê rõ tên, chủng loại hàng hóa;

c) Những vướng mắc phát sinh của đơn vị trong quá trình thựchiện và đề xuất xử lý.

Ngòai việc gửi bản chính bằng đường bưu điện, đề nghị cácđơn vị gửi báo cáo vào hòm thư điện tử: [email protected]

Công văn này thay thế công văn số 3377/TCHQ-TXNK ngày05/07/2012 về việc báo cáo định kỳ việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăngcho người nước ngoài của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Vụ TVQT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường