BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3569/TCHQ-TXNK
V/v: trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 824/HQTH-NV ngày25/6/2012 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc vướng mắc về trị giá tính thuếhàng nhập khẩu, kèm theo bản fax hồ sơ thuộc tờ khai hải quan số 376/NK /ĐT ngày27/06/2011 (gồm: tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán vàchứng từ thanh toán). Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan nhận thấy có sự bấthợp lý sau:

Trên tờ khai hải quan số 376/NK /ĐT ngày 27/06/2011, tại mục“Cảng, địa điểm dỡ hàng” thể hiện: Hữu nghị, Lạng Sơn; tại mục “Điều kiện giaohàng” thể hiện là: DAF Hữu Nghị. Như vậy, nếu theo khai báo trên tờ khai hảiquan thì điều kiện giao hàng của lô hàng này là DAF Hữu Nghị. Tuy nhiên, điềukiện giao hàng như khai báo lại mâu thuẫn, không phù hợp với Hợp đồng và Chứngtừ thanh toán vì Hợp đồng và chứng từ thanh toán lại thể hiện điều kiện giaohàng DDU (giao tại xưởng người mua).

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, làm rõ bất hợplý về điều kiện giao hàng; đối chiếu nội dung trong hợp đồng mua bán, hóa đơnthương mại và chứng từ thanh toán để xác định giá thực tế phải thanh toán chongười bán làm căn cứ xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Nghịđịnh 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và Thông tư 205/2010/TT-BTCngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóabiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường