BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 356TCT/PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn 1890/CT-QLDN2 ngày27/12/2004 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về quy trình kiểm tra hoàn thuế GTGT; Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Mục IV Phần II Quyếtđịnh số 1209/TCT /QĐ/TCCB ngày 27/12/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vềviệc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp hướng dẫn: “Thựchiện phân loại doanh nghiệp được hoàn thuế trước, kiểm tra sau hoặc kiểm tratrước khi hoàn thuế căn cứ vào Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế và tiêu chí phânloại doanh nghiệp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế gồm:

+ ĐTNT mới thành lập có thời giankinh doanh dưới 1 năm và đề nghị hoàn thuế lần đầu;

+ ĐTNT đã có các hành vi vi phạmgian lận về thuế GTGT;

+ ĐTNT xuất khẩu hàng hóa theođường biên giới đất liền;

+ ĐTNT mới được tổ chức, sắp xếplại như: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản,…”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cáccông ty sản xuất bánh đậu xanh có xuất khẩu hàng hóa theo đường biên giới đấtliền trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đã được hoàn thuế GTGT nhiều lần) thuộc đốitượng doanh nghiệp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương