BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 357/ATLĐ-CSBHLĐ
V/v làm bù theo đề nghị của người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Côngty TNHH May Tinh Lợi

Trởlời công văn số 73/CV-TL ngày 05/12/2007 của quý Công ty về việc ghi tại tríchyếu, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

- Phươngán thứ nhất (nghỉ ngày 31/12/2007, làm bù vào ngày 06/1/2008) là phương án “hoánđổi” ngày nghỉ hàng tuần. Vì vậy, nếu quý Công ty thỏa thuận với những ngườilao động đã có đề nghị theo phương án thứ nhất, là không vi phạm quy địnhcủa Pháp luật. Đối với những người lao động không đề nghị theo phương ánthứ nhất, mà Công ty áp dụng “hoán đổi” ngày nghỉ là đã làm trái với quy địnhcủa Pháp luật.

- Phươngán thứ hai (nghỉ ngày 31/12/2007 làm bù ngày 01/01/2008) là phương án làm thêmvào ngày nghỉ có hưởng lương, vì ngày 01/01/2008 đã quy định rõ là ngày TếtDương lịch tại Điều 73 của Bộ Luật Lao động (người lao động đương nhiên đượcnghỉ có hưởng lương ngày 01/01 này). Vì vậy, nếu Công ty thỏa thuận với ngườilao động theo phương án này, thì phải thực hiện trả lương làm thêm giờ và bốtrí nghỉ bù đúng theo hướng dẫn về việc làm thêm vào ngày nghỉ có hưởng lương.

CụcAn toàn lao động thông báo để quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy địnhcủa Pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT Cục, CSBHLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Đoàn Minh Hòa