BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến điều chỉnh Giấy CNĐT của Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 10935/SKHĐT-ĐKĐT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến điềuchỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam, BộKế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngànhnghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung của Công ty:

Mục tiêu “Dịchvụ cung cấp nhân viên hỗ trợ văn phòng (CPC 87203). Dịch vụ thư ký”khôngquy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Do vậy,về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa đối với lĩnh vực này. Tuynhiên, lĩnh vực này cũng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh,hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006.

Tại bản giải trìnhngày 28/7/2014, Doanh nghiệp có giải trình như sau: “Dịch vụ cung cấp nhân viên hỗtrợ văn phòng: Các dịch vụ cung cấp các nhân viên hỗ trợ văn phòng trêncơ sở hợp đồng hoặc thanh toán phí, cho dù là dài hạn hoặc tạm thời, cho cáckhách hàng, các nhân viên hỗ trợ này do nhà cung cấp dịch vụ thuê và thanh toánthù lao cho họ. Bao gồm cả việc cung cấp các nhân sự như thư ký, thư ký hành chính,nhân viên tiếp tân, nhân viên lưu giữ sổ sách, nhân viên thu nhập dữ liệu, nhânviên đánh máy, nhân viên dùng máy chữ”; “Mã ngành KTQD 92199: Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác: Dịch vụ hỗ trợ thư ký". Đây là hoạt động chothuê lại lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động kinhdoanh này khi đáp ứng đủ điều kiện và được xem xét cấp Giấy phép hoạt động chothuê lại lao động theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động,việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Đề nghị lưu ý:theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 nêutrên, doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại lao động phải có vốn pháp định là 2(hai) tỷ đồng và phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp địnhtrong suốt quá trình hoạt động. Nhưng trong hồ sơ đăng ký, Công ty TNHH EmsAssist Pilipinas Việt Nam chỉ có vốn điều lệ là 1 tỷ 50 triệu đồng là chưa đápứng quy định nêu trên.

Với mục tiêu hoạtđộng bổ sung nêu trên, khi xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghịcăn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivề việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầutư có điều kiện.

2. Đề nghị Nhàđầu tư bổ sung: hợpđồngthuê địa điểm để thực hiện Dự án đầu tư; địa chỉ cư trú tại ViệtNam của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 16Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thihành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đềkhác của dự án: đề nghị xem xét, thẩm tra theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một sốý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét,quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng