BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/BNN-QLCL
V/v: hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý chất lượng năm 2012

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2011, Ngành Nông nghiệp và PTNTđã ban hành nhiều chủ trương, chính sách được cụ thể hóa bằng các văn bản quyphạm pháp luật về công tác quản lý chất lượng VTNN, nông lâm thủy sản và đãnhận được sự đồng tình ủng hộ của địa phương, doanh nghiệp, người dân; các đơnvị thuộc Bộ và các tỉnh/thành phố đã nỗ lực triển khai tạo sự chuyển biến quantrọng ban đầu về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâmthủy sản. Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toànthực phẩm nông lâm thủy sản ở nhiều địa phương chưa có sự chuyển biến rõ rệt sovới các năm trước.

Trong năm 2012, công tác quản lýchất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tiếp tụclà nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như nhiệm vụ lâu dài củangành nông nghiệp. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và bền vững về chất lượng vàvật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT chỉđạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Rà soát, quy định chức năng,nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể về công tác quản lý chất lượng vật tưnông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các đơn vị trực thuộcSở.

Làm rõ chức năng nhiệm vụ và mốiquan hệ công tác của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản như làđơn vị đầu mối tham mưu giúp Sở triển khai công tác quản lý chất lượng, an toànthực phẩm nông lâm thủy sản để quy định phân công rõ giữa các đơn vị trực thuộcSở (tham khảo Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 của Bộ Nông nghiệpvà PTNT về phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượngvật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản).

2. Xây dựng trình cấp có thẩm quyềnban hành quy định phân cấp, cơ chế phối hợp giữa Trung ương - tỉnh/thành phố -huyện - xã và các ngành có liên quan trong công tác quản lý chất lượng vật tưnông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Việc phân cấp căn cứ theo quy địnhnêu tại Điều 5 Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT , điều kiệnthực tế của địa phương và đảm bảo nguyên tắc một cơ sở sản xuất kinh doanh chỉchịu sự kiểm tra bởi một cơ quan được phân công, trường hợp cơ sở sản xuất kinhdoanh nhiều loại sản phẩm, hàng hóa thì có cơ chế phối hợp để cùng triển khai.

3. Đẩy mạnh triển khai và nhân rộngáp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, GMP, HACCP …), đẩy mạnhviệc tổ chức sản xuất có xác nhận nhằm tăng giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản.

Ưu tiên nguồn lực (kinh phí và nhânlực) cho hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản áp dụng hệthống quản lý chất lượng tiên tiến; xây dựng các mô hình kiểm soát an toàn thựcphẩm và truy xuất nguồn gốc theo chuỗi từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ (tậptrung vào các sản phẩm có nguy cơ cao và địa bàn trọng điểm sản xuất, tiêu thụsản phẩm). Phổ biến nhân rộng các mô hình áp dụng hiệu quả đến các cơ sở sảnxuất kinh doanh khác tại địa phương để học tập kinh nghiệm.

4. Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Tổ chức thực hiện việc tổng điềutra, thống kê lập danh sách, lập hồ sơ doanh nghiệp; kiểm tra đánh giá, phânloại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản tại địaphương theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 và Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công bố công khai kết quả đánhgiá, xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nônglâm thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Áp dụngbiện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm;

- Việc triển khai kiểm tra cần cótrọng tâm và trọng điểm. Đối với các địa phương chưa triển khai thực hiện Thôngtư 14/2011/TT-BNNPTNT thì cần triển khai thí điểm đối với sản phẩm chủ lực, địabàn trọng điểm của địa phương, từng bước rút kinh nghiệm và triển khai thựchiện trên diện rộng;

5. Chấn chỉnh việc kiểm soát giếtmổ gia súc, gia cầm, sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản phải tuân thủ quyđịnh về đảm bảo an toàn thực phẩm.

6. Nghiêm chỉnh thực hiện chế độthông tin báo cáo của Bộ, đề xuất khó khăn, vướng mắc để Bộ kịp thời tháo gỡ,giải quyết.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai và báocáo kết quả triển khai về Bộ (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủysản) theo công văn hướng dẫn số 369/BNN-QLCL ngày 4/2/2010 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT và bổ sung thông tin theo Phụ lục 1, 2 kèm theo.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ; các Vụ; KHCN, TC, PC, TCCB;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu


PHỤ LỤC 1

TỔNGHỢP THÔNG TIN VỀ THỐNG KÊ, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINHDOANH VTNN VÀ NÔNG LÂM THỦY SẢN
(Kèm theo công văn số 357/BNN-QLCL ngày 17/02/2012 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT)

(Dànhcho báo cáo định kỳ hàng tháng)

TT

Loại hình cơ sở*

Số cơ sở được thống kê

Số cơ sở được KT và kết quả phân loại

Số cơ sở loại C được tái KT và kết quả phân loại

Tổng

A

B

C

Tổng

Lên A/B

C

Ghi chú: * Báo cáo cho từngloại hình cơ sở sản xuất kinh doanh kiểm tra đánh giá, phân loại theo Thông tưsố 14/2011/TT-BNNPTNT

PHỤ LỤC 2

THÔNGTIN VỀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ÁP DỤNG HỆTHỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ATTP (VIETGAP, VIETGAHP, GAQP, GMP, HACCP, ISO 22000)
(Kèm theo công văn số 357/BNN-QLCL ngày 17/02/2012 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT)

(Dànhcho báo cáo định kỳ hàng tháng)

TT

Loại hình cơ sở*

Số cơ sở được thống kê/ đánh giá

Số cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng**

VietGAP

VietGAHP

GAqP

GMP

HACCP

ISO22000

Ghi chú:

* Báo cáo cho từng loại hình cơ sởsản xuất kinh doanh kiểm tra đánh giá, phân loại theo Thông tư số14/2011/TT-BNNPTNT

** Tổng hợp từ kết quả đánh giá hệthống chất lượng theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT .