BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/BTC-TCHQ
V/v thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Cục Hải quantỉnh Quảng Trị tại công văn số 11/HQQT-NV ngày 06/01/2015 và công văn số 46/HQQT-NV ngày 12/01/2015 về vướng mắc thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế100% các lô hàng gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế La Lay và cửa khẩu LaoBảo, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Khi làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng gỗtheo loại hình nhập kinh doanh, việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiệntheo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định hiện hành. Cơ quan Hải quan chỉthực hiện việc chuyển luồng để kiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu trongtrường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm, gian lậnthương mại, buôn lậu đối với lô hàng nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa cónguồn gốc nhập khẩu sang nước thứ ba thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm trathực tế 100% các lô hàng gỗ để thực hiện việc đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờkhai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; xác định sự phù hợp về số lượng,chủng loại...giữa lô hàng gỗ xuất khẩu với lô hàng trước đây nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để CụcHải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh