BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 357/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Structon Việt Nam.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1004/SKHĐT-ĐKĐT ngày 05/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến cho mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Structon ViệtNam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Structon Việt Namlà doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, mới được thành lập và hoạt độngtheo giấy chứng nhận đầu tư số 411043001065 ngày 30/6/2009; thay đổi lần thứ 1ngày 16/12/2009 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ tư vấn kỹthuật, quản lý dự án công trình xây dựng; vốn điều lệ đăng ký là 100.000USD.

Đến nay, doanh nghiệp đăng ký bổsung mục tiêu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng. Căn cứ hồ sơ cho thấykể từ khi thành lập đến nay doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động kinh doanh theocác điều khoản quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Vì vậy, theo Bộ Xâydựng chưa nên xem xét bổ sung mục tiêu hoạt động tư vấn giám sát cho doanhnghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh