BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 357/BXD-KSTK
V/v: Trả lời văn bản số 03/SXD-KTGĐ của Sở XD Hoà Bình

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi : Sở xây dựng tỉnh Hoà Bình

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 03/SXD-KTGĐ ngày 04/01/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình đề nghị Bộ Xây dựng giải thích rõ một số vấn đề cụ thể liên quan đến công tác khảo sát địa hình phục vụ xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác khống chế cao độ, toạ độ là một nội dung trong khảo sát trắc địa. Vì vậy, khi khảo sát trắc địa để lập bản đồ địa hình bắt buộc phải thực hiện công tác khống chế cao, toạ độ.

2. Trường hợp khu vực khảo sát đo vẽ rộng, việc khảo sát phục vụ quy hoạch để xây dựng nhiều công trình khác nhau thì cần xây dựng bản đồ địa hình trên hệ cao, toạ độ nhà nước.

3. Những công trình độc lập, quy mô nhỏ, không có yêu cầu kết nối chặt chẽ với các công trình khác có thể sử dụng cao, toạ độ giả định, nhưng các mốc cao, toạ độ giả định phải được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn để khi cần thiết có thể kết nối với hệ cao, toạ độ nhà nước.

4. Sự cần thiết phải khảo sát, lập bản đồ địa hình cũng như sự cần thiết phải xây dựng bản đồ địa hình trên hệ cao, toạ độ nhà nước do Chủ đầu tư cân nhắc, quyết định căn cứ trên tình hình thực tế của khu vực nghiên cứu và đặc điểm công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Liên